Øyeblikk

Øyeblikk som mange nok til sammen blir til et kort tids­spenn som til sammen blir et helt år. Øyeblikk som sett etter hverandre utgjør en større tids­linje, eller sett samtidig blir et umulig mønster av nå.

Bildene består av de direkte skyggene av motivet lagt på filmen. Fisken har svømt og bladene har falt der de er avbildet. Avtrykket sitter igjen på den mest direkte måten et foto­grafi kan skapes. Skygger av tid som har vært, og mønster øyet ikke en gang var i fysisk stand til å oppfatte. Bildene beveger betrak­teren side­lengs gjen­nom tiden som øyeblikk av still­stand satt i system.

Serien består av 4 bilder, som hvert er en hånd­lagd kontakt­kopi av et sett film foto­grammer.

 

 

Moments

Moments in time that together become a short span of time that together become a whole year. Moments in time when seen together make up a longer timeline or an impos­sible pattern of now.

The photo­graphs are made up of the shadows the motif has created on the film. The fish swam like that, the leaves fell where they are pictured. The imprint is left in the most direct way a photo­graph can be created. Patterns of time passed which the eye could not register. The pictures move the viewer sideways through time as moments of still­ness are set along­side each other.

The series consist of 4 photo­grams, each a handmade contact­print of a set of sheet film photograms.

 

 

 


Håndlagde analoge collageprint.

Edition 5 -  ca 80cm x 90 cm
Pris nr 1-3:  12000NOK
Pris nr 4-5: 18000NOK

 

2005