Papirarbeid

Det visuelle trekant­forholdet mel­lom betrakter, medium og re­presentasjon utforskes i en foto­grafisk in­stal­lasjon basert på sam­spillet mel­lom lys/­skygge, virke­lighet og av­bildning.

Installasjons­collager av analoge foto­grafiske svart-­hvitt kopier montert rett på vegg­en. Serien består av 5 collager.

 

Works on paper

The visual love triangle between viewer, media and subject is explored in a photo­graphic instal­lation based on the inter­action between light/­shadow, reality and re­presentation.

Installation collages made up of analogue photographic black and white prints mounted directly on the wall. The series consists of 5 collages.

 


Håndlagde analoge RC print
Pris ved forespørsel

 

2009